KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen is op veel locaties een belemmering om de KRW-doelen te halen. Welke tools zijn beschikbaar voor inzicht in het effect van perceel-/ regio-specifieke maatregelen? En hoe kunnen die tools nog beter ingezet worden? Terugblik op Webinar WOK #3: Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen.

wok 2021

Webinars Waterkwaliteit op de kaart 2021

15-19 nov 2021 | 15:30-17:00 uur | elke middag een webinar

Webinar programma: Halen we de KRW doelen? (15 nov); RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven (16 nov); Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen (17 nov); Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied (18 nov); Verantwoord waterplezier en -vertier? (19 nov). Zie hier voor de andere webinars.

Terugblik Webinar WOK #3: Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen

Naast de presentaties was er een paneldiscussie met Servaas Damen (RWS), Hedwig Boerrigter (DAW, Kennismatcher Akkerbouw), Arjen Grent (LNV) en Wilbert van Zeventer (I&W). Naar aanleiding van de presentaties en de reacties daarop van het panel werd vooral veel gediscussieerd over de succes- en faalfactoren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Download het verslag en de presentaties:

  • Verslag door Peter Schipper, met samenvatting en 8 conclusies uit de discussie.
  • Landbouw tools - door Gerard Ros, Peter Schipper en Koos Verloop (NMI Soil for life). De overgaves in de landbouw zijn groot, maar een integrale aanpak ontbreekt nog. In een CoP zou beter gezocht kunnen worden naar kennisdeling, data beschikbaarheid en slimme samenwerking.
  • Maatregelen, wateropgaven en praktijkgerichte kennisontwikkeling - door Koos Verloop (WUR). Korte ketens tussen onderzoeker, gebiedsbeheerder, bedrijfsadviseur en ondernemer voor goede afstemming in een integrale bedrijfsvoering, met aandacht voor schoon water en alle andere uitdagingen in de sector. En daarbij: het gaat om de uitvoering, betrokkenheid en altijd blijven kijken.

Video opname van het webinar:

Achtergrond - De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

---
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit

 

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl