KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

In Milieu&Recht is een uitgebreide recensie gepubliceerd van 'Over waterkwaliteit gesproken ...' , het boek dat werd uitgegeven naar aanleiding van 50 jaar Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).  De recensie - onder de titel 'Watertrappen' - is geschreven door Hans Woldendorp, en gaat oa in op de Waterwet, de Omgevingswet en de 'Governance' aanpak in de verschillende perioden. Ter lezing aanbevolen!

KNW boek online 2

BOEK 'Over waterkwaliteit gesproken.....'
Naar aanleiding van 50 jaar waterkwaliteitsbeheer in Nederland

Boek en recensie zijn digitaal beschikbaar:
- download het boek: Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst   
- download de recensie: Watertrappen - recensie door Hans Woldendorp (Milieu&Recht, 2022/17; p. 87-93)

Uit de recensie - "... het waterbeheer in Nederland is al eeuwenlang flink watertrappen geblazen (..) Dat kan deftig worden betiteld als 'luctor et emergo', wat mij, met het oog op de komende uitdagingen waarvoor we ons in het waterbeheer zien gesteld, nog steeds het juiste devies lijkt."

Over het boek
Het boek “Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst” is in 2021 verschenen, naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). "Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest)."

In het boek wordt terug gekeken - van het verleden valt immers te leren - , maar kijken we vooral ook vooruit. Daarbij zien wij de Wvo en de KRW als de belangrijkste regelingen voor het waterkwaliteitsbeheer. De Nederlandse waterkwaliteit is de laatste 50 jaar sterk verbeterd, maar nog niet overal wat die zou moeten zijn. Er zijn nog forse inspanningen nodig. Het boek biedt ruimte voor theoretische beschouwingen, maar zoekt met een verschillende casussen ook aansluiting bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk van het waterkwaliteitsbeheer.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Hoe is het beheer georganiseerd? Hoe steekt het vergunningenstelsel, de algemene regels en de heffing in elkaar? Welke ontwikkelingen zijn er in de zuiveringstechniek? Welke impuls gaf de Kaderrichtlijn Water? Wat zijn de gevolgen van de komende omgevingswet?

Een ieder uit het werkveld zou zich in het boek moeten kunnen herkennen en daardoor uitgedaagd en geprikkeld worden. Vandaar de keuze voor een gemengd samengestelde auteursgroep, waarin zowel de wetenschap als de uitvoeringspraktijk van die bijzondere waterwereld goed vertegenwoordigd zijn.

Download het boek als pdf: Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst

Redactie - Herman Havekes (Unie van Waterschappen en Universiteit Utrecht), Marleen van Rijswick (Universiteit Utrecht), Diederik van der Molen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Willem Wensink (Unie van Waterschappen).

Uitgave - Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). De publicatie is mogelijk gemaakt door de Stichting Schilthuisfonds, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de Unie van Waterschappen.

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl