50 jaar geleden trad de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in werking en 20 jaar geleden werd de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Naar aanleiding daarvan is het Boek 'Over waterkwaliteit gesproken ...' samengesteld, over verleden, heden én toekomst. "Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest)."

KNW boek online 2

BOEK 'Over waterkwaliteit gesproken.....'
Naar aanleiding van 50 jaar waterkwaliteitsbeheer in Nederland

Vandaag verschijnt het boek “Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst”. Aanleiding is de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW).

In het boek wordt terug gekeken - van het verleden valt immers te leren - , maar kijken we vooral ook vooruit. Daarbij zien wij de Wvo en de KRW als de belangrijkste regelingen voor het waterkwaliteitsbeheer. De Nederlandse waterkwaliteit is de laatste 50 jaar sterk verbeterd, maar nog niet overal wat die zou moeten zijn. Er zijn nog forse inspanningen nodig. Het boek biedt ruimte voor theoretische beschouwingen, maar zoekt met een verschillende casussen ook aansluiting bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk van het waterkwaliteitsbeheer.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Hoe is het beheer georganiseerd? Hoe steekt het vergunningenstelsel, de algemene regels en de heffing in elkaar? Welke ontwikkelingen zijn er in de zuiveringstechniek? Welke impuls gaf de Kaderrichtlijn Water? Wat zijn de gevolgen van de komende omgevingswet?

Een ieder uit het werkveld zou zich in het boek moeten kunnen herkennen en daardoor uitgedaagd en geprikkeld worden. Vandaar de keuze voor een gemengd samengestelde auteursgroep, waarin zowel de wetenschap als de uitvoeringspraktijk van die bijzondere waterwereld goed vertegenwoordigd zijn.

Het boek is in print en als pdf beschikbaar. Download de pdf: Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst

Redactie
Herman Havekes (Unie van Waterschappen en Universiteit Utrecht), Marleen van Rijswick (Universiteit Utrecht), Diederik van der Molen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Willem Wensink (Unie van Waterschappen).

Uitgave
Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). De publicatie is mogelijk gemaakt door de Stichting Schilthuisfonds, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de Unie van Waterschappen.

KNW verbindt waterprofessionals in een uniek platform. Nog geen lid? Meld je aan en doe ook mee!
Actie: Nieuwe leden ontvangen nu het boek 'Over waterkwaliteit gesproken' als welkomstgeschenk (oplage is beperkt, op=op)