KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Voor het KNW Voorjaarscongres 2022 hebben we de schijnwerpers gezet op 'Transities in de watersector' en de uitdagingen om het waterperspectief effectief te verbinden met de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. 'Verandering van systemen vraagt om verandering van denken, doen én organiseren.' Terugblik op het KNW Voorjaarscongres op vrijdag 22 april 2022 in Breukelen.

VC2022 1a

KNW Voorjaarscongres: Transities in de watersector - leren van transformeren

vrijdag 22 april 2022 | Brooklyn Campus in Breukelen

DOWNLOAD presentaties

IMPRESSIE Voorjaarscongres

VIDEO opname
Watertransitie en koppelkansen, de wezenlijke winstpunten aanpak - Keynote door Sander Mager (UvW)

WINNAARS  - H2O-prijs voor beste Vakartikel in 2021
Het artikel 'Waterkwaliteitsstresstest: gevolgen van klimaatverandering op sleutelfactoren gekwantificeerd' is gekozen tot het beste H2O-vakartikel dat in 2021 is gepubliceerd. 'Het artikel is bijzonder goed geschreven en schetst de brede toepassing van de waterkwaliteitsstresstest in het licht van klimaatverandering,' aldus de jury. Het artikel is geschreven door Marloes van der Kamp, Sebastiaan Schep, Bob Brederveld (Witteveen+Bos), Twan Cals (Wageningen University & Research) en Maarten Ouboter (Waternet).

- - -
ACHTERGROND Transitieopgaven in de watersector
Als watersector hebben we grote ambities en werken we volop en met veel passie aan diverse transitieopgaven. Zowel in het stedelijk als landelijk gebied, in het watersysteem en de waterketen. Dat is best vaak een taai proces. En dat is niet gek, want verandering van systemen vraagt om verandering van denken, doen én organiseren.

"We moeten de opgaven in de watersector op de juiste manier definiëren, niet als 'optimalisatieprobleem' maar als transitie-vraagstuk. Immers, het is de precieze omschrijving van een probleem die bepaalt in welke richting men de oplossing zoekt. Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk."

Leren van transformeren - WAT & #Hoedan?
Tijdens het Voorjaarscongres zoomden we samen in op de opgaven waar we voor staan. We startten met het 'WAT', met sprekers over transitie theorie, randvoorwaarden en context. Het middagprogramma draaide om #Hoedan?, met casuïstiek van verschillende transitiethema’s.

Het was een gevarieerd programma met sprekers, workshops, en veel ruimte voor ontmoeting met collega's. Na afloop hadden we als deelnemers concrete handvatten gekregen om met onze eigen transitieopgave(n) aan de slag te gaan, én een scherper zicht op wat het van de organisatie vraagt. Zie hieronder voor programma-overzicht en meer achtergrond bij het thema.

NC2021 banner4

---
PROGRAMMA

9:00    Inloop
9:30   Welkom en inleiding door dagvoorzitter Emile Mazerant en Monique Bekkenutte (directeur KNW), ism Marc Martojo (Brooklyn Campus)
9:40   TRANSITIES - Theorie, Randvoorwaarden en Context
11:15   TRANSITIES - #Hoedan?
  • #Hoedan? - Transities in de praktijk - door Judith Hoogenboom (Van Waarde)
    Wat maakt het realiseren van transitieopgaven anders dan een project of programma? Vanuit praktijkervaring geven we een introductie op 10 leidende principes voor het waarmaken van transitieopgaven.

BEZINNING - Hoe ga ik hier concreet meer verder? Zelf je leervraag scherp stellen. Vraag en aanbod

12:00   LUNCH pauze
13:00   INSPIRERENDE CASUSSEN - middagprogramma met 2 sessierondes over :

♦  Duurzame sanitatie in Valkenhorst, nieuwe wijk voor 5.600 woningen - door Henno van Dokkum (HH Rijnland), Andre Bol (HH Rijnland), Dick Bakker (Katwijk), Ruben Wentink (Dunea) en Paul Telkamp (Tauw)
Op voormalig vliegveld Valkenburg wordt een nieuwe kern van 5600 woningen gebouwd: Valkenhorst. De Gemeente Katwijk, Dunea en Hoogheemraadschap Rijnland werken hier samen met projectontwikkelaars en adviseurs aan duurzame, toekomstbestendige sanitatie. De reis van ambitie naar ontwerp biedt inzicht in de belemmeringen en kansen die je onderweg tegenkomt als je de ‘lock-in’ van de waterketen wilt doorbreken. Het Valkenhorstteam wil leerervaringen delen én leren van de deelnemers.

♦  Koppelkansen in de stad, systeemtransitie aanpak in Amsterdam - door Rob Ververs (Waternet), Henk-Jan van Alphen (KWR) en Joeri Naus (UvA )
We geven een introductie op de wezenlijke winstpunten aanpak, waarbij systeembarrieres op systematische wijze met kleine stapjes worden geslecht. Deze introductie doen we aan de hand van onze eigen casuïstiek om het concreet te maken, vervolgens kunnen de deelnemers middels deze methode zelf aan de slag met hun eigen transitiepraktijk/opgaves; zie ook Koppelkansen traject.

♦  Bestuurlijke Masterclass, omgevingswet-transitie voor bestuurders - door Sarah Ros (Min. BZK) en Arjan Nijenhuis (Min. BZK)
De Omgevingswet vraagt om een andere manier van denken over en handelen in de fysieke leefomgeving. Als bestuurder draagt u de taak en verantwoordelijkheid om deze verandering in gang te zetten. Hoe komt uw organisatie en de samenleving in beweging en wat kunt u daarin als bestuurder betekenen? Over deze vraag gaan Sarah Ros en Arjan Nijenhuis graag met u in gesprek.

♦  Transities en het platteland, Waterhouderij Walcheren - door Marco Arts (Aequator)
In de Waterhouderij Walcheren onderzoeken acht Zeeuwse agrariërs, in samenwerking met het waterschap, provincie en kennisinstellingen, de mogelijkheden om het watersysteem in hun werkgebied van 300 hectare te optimaliseren en de waterbeschikbaarheid te vergroten. Dit is niet alleen technisch: het gaat om samen leren, veranderende perspectieven op de waarde van water, juridische eigendomsvragen, rollen en verantwoordelijkheden. Daarmee is de Waterhouderij een voorloper in de transitie richting boeren als waterbeheerders. In deze sessie gaat het over de succes en faalfactoren en wat deze transitie vraagt van de betrokkenen.

♦  Mensen in beweging voor transitie: Anders werken voor Waterkwaliteit - door Esther de Wit-de Vries (WUR Wonderlab) en Denise Bosman ( HH Delfland Anders) met reflectie door Michael Bentvelsen
Voor bronaanpak gaan waterschappen (e.a. beheerders) steeds meer inzetten om samen met partijen in de keten stappen te kunnen zetten. Om in deze andere manier van werken successen te bereiken, is het naast samenwerken ook goed om wetenschap over gedragsveranderingen in te zetten. Dit is een van de thema’s die in de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt opgepakt.

♦  #Hoedan? - door Bianca Minnaard (Van Waarde) en Judith Hoogenboom (Van Waarde)
Van theorie naar praktijk: aan de slag met je eigen transitieopgave - Werken aan transitieopgaven is werken aan nieuwe inhoud én aan een andere manier van denken, doen en organiseren. #Hoedan?! Tijdens deze werksessie ga je de 10 leidende principes voor het waarmaken van transitieopgaven toepassen op jouw eigen opgave. Vervolgens wordt de gezamenlijke denkkracht van de groep ingezet om tot interventies te komen, zodat jij morgen weer systeem doorbrekend aan de slag kunt.

15:30   OOGST van de dag
UITREIKING H2O-prijs voor het beste Vakartikel van 2021
16:15   NETWERKBORREL
17:30   Afsluiting KNW Voorjaarscongres

NC2021 banner4

---
ACHTERGROND

“KNW Werkgroep Transitievaardigheden is begin 2020 opgericht, om waterprofessionals en hun organisaties te ondersteunen bij transities in het waterbeheer, door uitwisseling van kennis en ervaringen in samenwerking met relevante partners” 

Transities in de watersector
Wat is een transitie? De definitie in de transitieliteratuur varieert, maar belangrijke kenmerken zijn dat het gaat om grootschalige, vaak disruptieve veranderingen van een socio-technisch systeem. Fundamentele veranderingen van de praktijken in dat systeem en de structuren waarin die zijn ingebed.

Wisselwerking tussen verschillende transities
Transities in het socio-economisch systeem zijn oa de energietransitie, voedseltransitie, transitie naar een kringlooplandbouw, transitie naar een circulaire economie, digitale transformatie en grote opgaven op het gebied van huisvesting en mobiliteit. Deze transities veranderen de context van het waterbeheer, en water speelt er een belangrijke rol in: als energieleverancier in de energietransitie, als productiemiddel in de landbouw, als basisvoorwaarde voor wonen en recreëren.

De nieuwe opgave voor de watersector is om het waterperspectief te verbinden met deze maatschappelijke opgaven. Maar dat is niet eenvoudig en vergt veel van functionele overheden (waterschappen) en overheidsbedrijven (drinkwaterbedrijven).

Van 'optimalisatieprobleem' naar 'transitievraagstuk'
De opgaven voor de watersector worden dus complexer. Het komt erop aan ze op de juiste manier te definiëren, dat wil zeggen als transitievraagstuk in plaats van als optimalisatieprobleem. Immers, het is de precieze omschrijving van een probleem die bepaalt in welke richting men de oplossing zoekt. Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk.

NC2021 banner4

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl