KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Het gebruik van de smartphone anders dan de belfunctie is eerder regel dan uitzondering. Met ca. 2,6 miljard smartphonegebruikers over de gehele wereld, geeft deze mini-computer-en-handzame-camera ineen een enorme impuls op sociale media, en andere vormen van informatie-overdracht. Daarnaast zien we de laatste jaren steeds meer actief burgerschap.

De smartphone als sensor - juist ook voor water?

atelier amsterdamVerslag van een inspirerende discussie met experts uit de watersector, tijdens een workshop van KNW Themagroep Water en IT, juni 2016

Citizen Science

Stijn Brouwer, senior onderzoeker bij Resilience Management & Governance (KWR) introduceerde de bijeenkomst door te stellen dat deze twee elementen ook (toegepast) wetenschappelijk onderzoek een impuls kan geven: Citizen Science.

De eerste pilot op het gebied van drinkwater gaat binnenkort van start: de ‘Versheid van Water’, een project met Waternet en KWR als partners. Bij deze onderzoekspilot is vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt het doel om ervaring op te doen met de meettechniek ‘Next Generation Sequencing’ en daarmee kennis te vergaren hoe bacteriepopulaties veranderen tijdens transport en na stilstand.

Daarnaast komen sociaal-maatschappelijke vragen aan bod: wat wordt de waarde van dit type burgeronderzoek voor burgers, onderzoekers en het drinkwaterbedrijf? En, wat levert het op?

Vereenvoudigen waterbeheersvraagstukken vanuit beschikbare technologie

Vervolgens lichtte Hajo Heusinkveld, directeur van de TU Delft spin-off Mobile Water Management toe hoe je vanuit beschikbare technologie waterbeheersvraagstukken kunt vereenvoudigen. Dit jonge bedrijf heeft technologie ontwikkeld en wereldwijd projecten om op eenvoudige wijze meterstanden, grondwater- en oppervlaktepeilstanden door te geven door gebruik te maken van de camera, luidspreker en microfoon op de smartphone, een app en een data-platform.

Enthousiasmeren en betrekken van slimme burgers

Tenslotte bood Frank Kresin, programmamanager bij De Waag Society, een inspirerende kijk in het enthousiasmeren en betrekken van slimme burgers. De Waag Society is een instituut waar Kunst, Wetenschap en Technologie bij elkaar worden gebracht met artistiek onderzoek en sociale innovatieprojecten. De uitdagingen op het gebied van urbane milieukwesties (luchtkwaliteit, geluid, vervuiling van water) en het gegeven dat burgers nieuwsgierig zijn naar nieuwe technologieën (technologisch geïnteresseerd), niet willen wachten op besluitvorming van de overheid ten aanzien van verbetering van kwesties in de leefomgeving (milieubewustzijn), of graag willen participeren in (burger)initiatieven (samenwerkingsperspectief) zijn een voedingsbodem voor actief burgerschap.

Smart Citizen Lab

Frank vertelde over het initiatief van de Smart Citizen Lab, waarin onder andere de Smart Citizen Kit samen met burgers werd ontwikkeld. Daarbij biedt goedkope of breed beschikbare technologie (smartphones, elektronica zoals de Arduino en goedkope sensoren, open source software) mogelijkheden voor het vergaren van data en delen van informatie. Een geslaagd experiment waarbij het doel niet zozeer was om de nauwkeurigheid van metingen te vergroten, maar juist het betrekken van burgers en het zorgen voor een meer geïnformeerde burger.

Vragen met niet altijd eenduidige antwoorden

Bij de discussie die volgde kwamen allerlei vragen aan bod, zoals: Veranderen de nutstaken van de nutsbedrijven, en zo ja, hoe? Hoe gaan we om met de openheid van data? Gedragsverandering kan het inzetten van een techniek en het nut ervan teniet doen (voorbeeld van vuilniscontainers uitgerust met chip en het verplaatsen van afval), hoe ga je daarmee om? Maar ook: Hoe motiveer je burgers, en zorg je voor handelingsperspectief? Een hoop vragen, waar niet altijd eenduidige antwoorden op volgden.

Actief burgerschap is óók op het gebied van water al gaande 

Dirk Vries (KNW IT Toepassingen in de Watersector/ KWR) luidde de netwerkborrel in door te concluderen dat actief burgerschap óók op het gebied van water al gaande is, en dat het omarmen van burgerinitiatieven de watersector juist de kans kan bieden om te kunnen leren en anticiperen op deze ontwikkelingen.

De presentaties

Bekijk en download hier de presentaties van:

Workshop: De smartphone als sensor - juist ook voor water?

1 juni 2016 | Organisatie: KNW Themagroep Water en IT

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl