KNW AGENDA

Activiteiten van onze vereniging

WOK VII, het 7e nationale symposium Waterkwaliteit, had als centraal thema 'Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend - de eindspurt naar het halen van KRW doelen'. Hoe zorgen we dat verbetering van de waterkwaliteit effectief wordt meegenomen in de plannen voor de grote transities? Terugblik en presentaties volgen binnenkort.

2312 WOK7 a

WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

De eindspurt naar het halen van KRW doelen
vrijdag 1 december 2023 | Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Veel oppervlaktewateren scoren nog slecht, bijna al het grondwater scoort goed. Op WOKVII zoeken we naar de nuances onder die beoordelingen. Welke stappen nemen we samen, zodat in 2027 de waterkwaliteit voldoende verbeterd is? Welke (koppel)kansen bieden de grote transities van dit moment? En in welke transities moeten we extra stappen nemen om Waterkwaliteit nadrukkelijker op de Kaart te zetten?

Kansen en uitgangspunten voor waterkwaliteitsverbetering

Onze uitdaging is om kansen en uitgangspunten te vinden, opdat 'waterkwaliteitsverbetering' effectief wordt meegenomen in de plannen voor de grote transities:

 • Water en bodem sturend voor klimaatadaptatie (droogte, waterberging)
 • NPLG (veestapel, extensief landgebruik kwetsbare gebieden, vernatten veengronden)
 • Landbouw hervorming (mestbeleid, emissies lucht-water, CO2 opslag bodems)
 • Energie en verduurzamen industrie (WKO, andere grondstoffen, watergebruik, gebruik ondergrond)
 • Natuurherstel en biodiversiteit (N2000 gebieden, recente doel biodiversiteit herstel)
 • Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

Lees verder voor programma, toelichting bij de workshops en praktische informatie. Presentaties volgen binnenkort.

2312 WOK7 c

- - -
PROGRAMMA

9:00   Inloop met koffie en thee
9:30   Opening door Peter Schipper (voorzitter KNW themagroep Waterkwaliteit) en dagvoorzitter Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen)
    Keynote sprekers
 • Bastiaan van Velthoven (RHDHV): Waterkwaliteit chemisch en biologisch slecht? Nieuw dashboard rijkswateren voor transparant inzicht en analyse
  'Het dashboard geeft niet alleen een genuanceerd beeld, het is in werksessies ook een hulpmiddel voor nadere analyse van doelbereik en maatregelen.'

 • Egon Ariëns (Ministerie I&W): Verwachtingen Impuls waterkwaliteitsbeleid
  'Voor doelbereik KRW moeten we aan de slag met een brede integrale aanpak: 1800 maatregelen, NPLG, 7e NAP, Ketenaanpak stoffen, z.s.m. evalueren, indien nodig extra stappen zetten, en alles goed onderbouwen.'

 • Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen): Integraal werken voor KRW
  'Waterschappen moeten nog meer integraal werken, want de KRW heeft doorwerking in alle taken van het waterschap: vergunningverlening, inrichting watersysteem (incl. peil en grondwaterbeheer), zuiveringsbeheer en onderhoud (baggeren en maaien).'

 • Tim van Hattum (WUR): Nederland koploper groene klimaatoplossingen, ook voor verbetering waterkwaliteit
  'We kunnen Nederland op de kaart zetten als koploper groene klimaatoplossingen. Met een integrale lange termijn visie waarbij het natuurlijk systeem een leidende rol speelt bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat maakt NL niet alleen toekomstbestendig maar levert ook een enorme bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit die nodig is om ons land leefbaar te houden.'

 • Diederik van de Molen (Ministerie I&W): Feedback, wat geven we mee aan onze regionale bestuurders en de nieuwe regering?
  'Niet naar elkaar wijzen, maar iedereen aan de slag'

Discussie
Pitches: "Je tijd vooruit ... "

11:00   Koffie pauze
11:30   Workshops - ronde 1
 1. Waterkwaliteit en klimaat – kwetsbaarheid in beeld
 2. Totaalnatuur in natuurgebied Trintelzand
 3. Landbouw en waterkwaliteit
 4. Alles komt samen in de RWZI
12:30   Lunch
'Wanhopige vragen' plenair op de divan, olv Eelco koolhaas
14:00   Workshops - ronde 2
 1. (Geen) Grenzen aan integraliteit voor transitie landelijk gebied?
 2. Groene grondwaterkaarten voor de KRW, maar hoe lang nog?
 3. Een nieuwe blik op stedelijke waterkwaliteit
15:00   Plenaire afronding, met boodschap aan het nieuwe kabinet
15:30   Afsluiting en borrel
16:00   Einde

 

2312 WOK7 d

- - -
OVER DE WORKSHOPS

Workshop 1 | Waterkwaliteit en klimaat – kwetsbaarheid in beeld met Stresstest Waterkwaliteit
Het klimaat verandert: het wordt warmer, natter en droger. En dit heeft zijn effect op de waterkwaliteit en de gebruikers van het water. Recent is een methode ontwikkeld voor een stresstest waterkwaliteit. In de workshop gaan we aan de slag met deze methode, aan de hand van een casus en kennisregels die beschikbaar zijn gesteld in het Nationaal kennisprogramma waterkwaliteit en klimaat. Hoe kwetsbaar is jouw water? Workshop met Susan Sollie (Tauw) & Marloes van der Kamp (Witteveen + Bos)

Workshop 2 | Totaalnatuur in Natuurgebied Trintelzand
College Tour: Het halen van de doelen voor Natura2000, klimaatadaptatie én de KRW zijn niet automatisch communicerende vaten. We realiseren nieuwe natuur, realiseren kwaliteitsimpulsen aan bestaande natuur en beperken vervuiling, maar vanuit andere beleidsopgaven gaat natuur ook verloren en/of achteruit. Hoe kunnen we de beleidsopgaven voor natuur optimaler invullen? Wat zijn de juiste maatregelen en hoe kies je die? Aan de hand van de case van Natuurgebied Trintelzand gaan Michiel Wilhelm en Mattijs Hehenkamp in gesprek en discussie met onderzoeker Dirk Kruijt (Bureau Waardenburg) en Ria Kamps-Mulder (Rijkswaterstaat). Luister en discussieer mee in deze College Tour Waterkwaliteit.

Workshop 3 | Landbouw en waterkwaliteit, op zoek naar uitgekiend slootbeheer
Uit regionale en nationale analyses komt nog steeds naar voeren dat er een grote opgave aan de landbouw wordt gevraagd om de waterkwaliteit te verbeteren, vooral t.a.v. de af- en uitspoeling van nutriënten. Hoe zullen de plannen voor transities in het landelijk gebied daarop uitpakken? Uitkopen van bedrijven of minder bemesten leidt niet altijd tot een betere waterkwaliteit!! Vanuit de sloot bespreken we hoe de waterkwaliteit kan verbeteren met de transitie. Met Peter Schipper (WUR), Corine van den Berg (Waternet), Gerard Bos (NMI) en Carolien Kooiman (Agrarisch Collectief Rijn, Vecht & Venen) kijken we naar vragen als: Wat zijn de do’s en don’t’s?, hoe benutten we kansen, vergeten we niet het belang van uitgekiend slootbeheer, waarom is minder mest niet altijd goed, hoe regelen we slim de vergoedingen (groen blauwe diensten). Denk met ons mee!

Workshop 4 | Alles komt samen in de RWZI; is de rwzi de sleutel tot waterkwaliteitsverbetering?
Bij rwzi’s komt letterlijk en figuurlijk alles bij elkaar als het om waterkwaliteit gaat. Waterschappen zuiveren en meten, maar weten nog lang niet alles. Tegelijk zorgen Europese richtlijnen en afspraken voor nieuwe uitdagingen. En dan is er de KRW, die geeft ons al goed inzicht welke waterlichamen welke probleemstoffen kennen voor de chemische waterkwaliteit. Van de meeste stoffen weten we al prima hoe belangrijk rwzi’s zijn in het grote plaatje. Maar is daarmee de puzzel gelegd? In deze werksessie combineren we de laatste inzichten over probleemstoffen in effluent, in waterlichamen en in drinkwater met de ervaringen in Rijn West, waar alle actoren binnen het stroomgebied samen begonnen zijn de puzzel te leggen. Is de stroomgebiedsbenadering de sleutel? Workshop met Frans de Bles (WV&V) en Stefan Kools (KWR) over Screening stoffen rwzi’s, en Marc Vissers (Sweco) en Patricia Clevering-Loeffen (Sweco) over Stroomgebiedsperspectief N, P en microverontreinigingen in Rijn West.

Workshop 5 | (Geen) Grenzen aan integraliteit? mbv een Integrale Systeemanalyse (ISA) in het Eelder en Peizerdiep
Is systeemdenken al gemeengoed, of denken we nog steeds vanuit ons eigen perspectief? Wat als we beelden en conclusies vanuit verschillende expertises aan elkaar verbinden? Komen we dan tot nieuwe inzichten? Hebben we dan meer oog voor elkaars opgave en perspectief? Wat als we echt met elkaar in gesprek gaan om een gezamenlijk beeld te vormen? Hoe kijken we dan naar de grote uitdagingen in het landelijk gebied waarvoor we aan de lat staan?
Deze workshop gaat over hoe integrale onderzoeken ons kunnen helpen bij de uitdagingen van de toekomst. We doen dat aan de hand van de het voorbeeld van de Integrale Systeemanalyse (ISA) in het Eelder en Peizerdiep. Workshop met Marion Meijer (Waterschap Noorderzijlvest), Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Michiel Wilhelm (TAUW).

Workshop 6 | Groene grondwaterkaarten voor de KRW, maar hoe lang nog?
Er lijkt geen groot probleem te bekennen voor de grondwaterkwaliteit in Nederland. Tenminste, dat is wat de overwegend groene grondwaterkaart met de chemische toestand voor de KRW suggereert. De werkelijkheid is echter een stuk genuanceerder, waardoor grijs (of vergrijsd) een meer toepasselijke kleur lijkt: Er worden steeds vaker en meer verontreinigende stoffen in het grondwater aangetroffen (Arcadis 2023, in voorbereiding; provincie Utrecht freatisch grondwater 2023); Nitraat blijft een probleem voor de grondwaterkwaliteit in löss/leemgebieden en in zandgebieden met landbouw, zonder dat er (recente) verbetering zichtbaar is (RIVM 2023); Ook de drinkwaterbedrijven luiden de noodklok over toenemende verontreinigingen in hun bronnen en de extra inspanning die dat vraagt om schoon en veilig drinkwater te kunnen leveren.
Hoe kunnen dan toch zulke verschillende beelden van de grondwaterkwaliteit in Nederland bestaan? Wat kunnen we doen om een eenduidig en breed gedragen beeld van de grondwaterkwaliteit te krijgen? En wat kunnen we doen om de vergrijzing van het grondwater te stoppen?
In deze workshop, met Floris Naus (RIVM), Janco van Gelderen (provincie Utrecht/IHW) en een collega vanuit de drinkwatersector, gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een korte feiten-presentatie en prikkelende stellingen.

Workshop 7: Een nieuwe blik op stedelijke waterkwaliteit
‘Waterkwaliteit’ is meer dan de mate van verontreiniging of de ecologische kwaliteit van water. Voor de geschiktheid van stedelijk oppervlaktewater voor menselijke gebruiksfuncties moet je ook kijken naar de ‘functionele kwaliteit’. Functies als recreatie, aquathermie, en transport stellen verschillende eisen. In deze sessie kijken we naar impact van klimaatverandering op stedelijk water en een analyse van de functionele kwaliteit van wateren in Amsterdam, Utrecht en Gent aan de orde. Workshop met Suzanne van der Meulen (Deltares) & Bart-Jan Vreman (Arcadis)

- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Waterkwaliteit; zie via de themagroep-pagina ook een terugblik op voorgaande WOK webinars en symposia.

2312 WOK7 d

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl